Kursa mērķis ir iepazīstināt ar šūnu organoīdu ultrastruktūru, molekulāro uzbūvi un funkcionēšanas principiem. Uzsvars tiks likts uz šūnas organoīdu struktūras un to funkciju vienotību. Mērķa sasniegšanai studenti pēc teorētisko zināšanu iegūšanas tiek apmācīti ar vienkāršākajām metodēm pagatavot un analizēt mikroskopiskos preparātus.
Rezultātā tiks iegūtas zināšanas par šūnu uzbūvi un funkcionēšanas principiem, kuras nepieciešamas, ģenētikas, augu un dzīvnieku fizioloģijas, bioķīmijas un molekulārās bioloģijas izpratnei.