Kursa mērķis ir pilnveidot studentos spēju patstāvīgi un kritiski analizēt citu cilvēku izteiktos spriedumus, atpazīt un novērtēt argumentāciju, pamatot savus uzskatus. Cik vien iespējams, nodarbībās tiks izmantoti no preses, literatūras, filosofiskiem darbiem ņemti tekstu fragmenti, kas studentiem būs jāanalizē atbilstoši kritiskās domāšanas priekšmeta uzdevumiem.