Studiju kursa mērķis ir topošajiem ķīmijas skolotājiem gūt izpratni par ķīmijas eksperimentu nozīmi ķīmijas apguvē, to saistību ar ikdienas dzīvi, norisēm dabā, ar zinātnisko pētniecību un ķīmijas rūpniecību. Studenti noskaidros skolēnu pētnieciskās darbības un ķīmijas eksperimentu nozīmi mācību procesā. Praktiskajās nodarbībās studenti izvēlēsies, plānos, veiks vai modelēs ķīmijas eksperimentus, ievērojot drošas darba metodes, analizēs to izvēles kritērijus.