Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar vispārīgās un priekšmeta mācību metodikas pamatjautājumiem, ievērojot mūsdienu pedagoģijas teorijas un prakses atziņas. Studiju kursā studenti apgūst ķīmijas skolotāja profesionālajai darbībai nepieciešamās zināšanas un praktiskā darba pamatiemaņas ķīmijas mācību procesa plānošanā un vadīšanā. Studenti noskaidro ķīmijas mācību mērķus un uzdevumus, apgūst ķīmijas izglītību reglamentējošos dokumentus, ķīmijas mācību metodes un formas, kā arī mācību līdzekļu un mediju izmantošanu pamata un vidējās izglītības pakāpē.