Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar vispārīgās un priekšmeta mācību metodikas pamatjautājumiem, ievērojot mūsdienu pedagoģijas teorijas un prakses atziņas. Studiju kursā studenti apgūst dabaszinību skolotāja profesionālajai darbībai nepieciešamās zināšanas un praktiskā darba pamatiemaņas mācību procesa plānošanā un vadīšanā pamata un vidējās izglītības pakāpē.