Studiju kursa laikā studenti, topošie pamata un vidējās izglītības pakāpes ķīmijas skolotāji, lekcijās apgūs teorētisko saturu, individuāli un mazās grupās veiks praktiskos un patstāvīgos darbus par ķīmijas mācīšanās procesa vērtēšanu un vērtēšanas uzdevumu veidošanu.
Studenti gūs zināšanas par skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmu un pārbaudes darbu veidošanas pamatprincipiem, par formatīvās un summatīvās vērtēšanas mērķiem, vietu ķīmijas mācību procesā, par daudzveidīgiem vērtēšanas metodiskiem paņēmieniem, tai skaitā par skolēnu pašnovērtējumu.
Studenti plānos un veiks skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu, izvēlēsies vai patstāvīgi veidos dažādu izziņas darbības līmeņu uzdevumus atbilstoši ķīmijas priekšmeta izglītības programmas sasniedzamajiem rezultātiem, veidos kārtējās un nobeiguma skolēnu sasniegumu vērtēšanas pārbaudes darbus, ievērojot to sastādīšanas pamatprincipus. Studenti izstrādās vērtēšanas kritērijus un atbilstoši tiem vērtēs ne tikai standartizētus, bet arī snieguma pārbaudes darbus ķīmijā.