Studiju kursa mērķis ir topošajiem dabaszinību vidējās izglītības skolotājiem gūt izpratni par dabaszinātņu eksperimentu nozīmi dabaszinību apguvē, to saistību ar zinātnisko pētniecību un rūpniecību. Studenti noskaidro skolēnu pētnieciskās darbības un dabaszinātņu eksperimentu nozīmi mācību procesā, izvēlas un veic dabaszinātņu eksperimentus, ievērojot drošas darba metodes.