Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar vispārīgās un priekšmeta mācību metodikas pamatjautājumiem, ievērojot mūsdienu pedagoģijas teorijas un prakses atziņas. Studiju kursā studenti apgūst dabaszinību skolotāja profesionālajai darbībai nepieciešamās zināšanas un praktiskā darba pamatiemaņas dabaszinību mācību procesa plānošanā un vadīšanā. Studenti noskaidro dabaszinību mācību mērķus un uzdevumus, apgūst dabaszinību izglītību reglamentējošos dokumentus, dabaszinību mācību metodes un formas, kā arī mācību līdzekļu un mediju izmantošanu pamata un vidējās izglītības pakāpē.