Kursa mērķis ir sniegt studentiem pamatzināšanas par vidē notiekošajiem ķīmiskajiem procesiem un galvenajām piesārņojošo vielu klasēm, kā arī parādīt šo tēmu iekļaušanas iespējas skolas ķīmijas kursā un skolēnu ārpusklases darbā. Kursā ir parādīti vides ķīmijas saskarsmes punkti ar citiem dabaszinātņu priekšmetiem un vieta kopējā vides izglītības sistēmā. Kursa uzdevums ir sniegt zināšanas un metodes vides izpratnes veidošanai dabaszinātņu kursos.