Studiju kursā „Tiesību teorija” studenti iegūst zināšanas par tiesību pamatjēdzieniem un tiesību sistēmas pamatelementiem, tiesību filozofijas pamatiem, tiesību piemērošanas pamatiem.

Kursa laikā studenti analizē tiesību jēdzienu, tiesību normas jēdzienu, iepazīstas ar tiesību avotiem, tiesību aktiem un to tapšanas procesu, kā arī tiesību salīdzināšanas un tiesību piemērošanas pamatjautājumiem.