Kursa mērķis: veidot izpratni par tūrisma mikroekonomiskajiem aspektiem: pieprasījumu un piedāvājumu, tos ietekmējošiem faktoriem, tūrisma tirgus līdzsvara problēmām; dot ieskatu makroekonomiskajā līmenī: aplūkot tūrisma lomu nacionālajā ekonomikā, tūrisma multinacionālās izpausmes, kā arī valsts ekonomisko lomu tūrisma attīstībā. Kursā tiek apgūtas tūrisma ekonomikas teorijas pamatnostādnes, kā arī iepazītas un analizētas tūrisma mikroekonomiskās un makroekonomiskās parādības Latvijas un citu valstu ekonomikās.