Studiju kursa mērķis ir nodrošināt mūsdienīgu zināšanu iegūšanu par zemes virsas fizikālās ainavas izmaiņām, reljefa veidotājprocesu, reljefa formu un to uzbūves lomu vides apstākļu veidošanā, dabas un cilvēka radīto ekosistēmu izmaiņās un vides problēmu novērtēšanā un risināšanā, kā arī reljefa formu un to veidošanos ietekmējošo faktoru ģeotelpiskās analīzes metodēm.