Studiju kursa mērķis ir veidot studentiem izpratni par atoma uzbūvi, ķīmisko saiti, cietām, šķidrām un gāzveida sistēmām, svarīgākajām vielu attīrīšanas un sadalīšanas metodēm. Lekcijās tiek apskatīti jautājumi arī par termodinamiku, ķīmisko kinētiku un ķīmisko līdzsvaru, skābju-bāzu teorijām, oksidēšanās-reducēšanās procesiem, kompleksajiem savienojumiem, kā arī vielu iegūšanas paņēmieni. Kursā tiek aplūkoti arī organiskās ķīmijas pamati. Semināros studenti, strādājot grupās un individuāli, lekciju mācību saturu pielieto uzdevumu risināšanā. Studenti veic laboratorijas darbus, kuros apgūst praktiskā darba iemaņas un nostiprina teorētiskās zināšanas.