Studiju kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas vispārīgajā ķīmijā par atoma uzbūvi, ķīmisko saiti, cietām, šķidrām un gāzveida sistēmām, svarīgākajām vielu attīrīšanas un sadalīšanas metodēm. Tiek apskatīti jautājumi arī par termodinamiku, ķīmisko kinētiku un ķīmisko līdzsvaru, skābju-bāzu teorijām, oksidēšanās-reducēšanās procesiem, kompleksajiem savienojumiem, kā arī galvenie elementu un to savienojumu iegūšanas paņēmieni. Kursā tiek aplūkoti arī organiskās ķīmijas pamati. Semināros, studenti strādājot grupās un individuāli, lekciju mācību saturu pielieto uzdevumu risināšanā. Studenti veic laboratorijas darbus, kuros apgūst praktiska darba iemaņas un nostiprina teorētiskās zināšanas.