Studiju kursa mērķis ir sniegt maģistrantūras studiju programmas studentiem padziļinātas zināšanas par statistiskajām metodēm, kas tiek izmantotas bioloģisko datu analīzei un interpretācijai, šo metožu lietošanas ierobežojumus un piemērotāko metožu izvēles pamatprincipus. Kursā teorētiskā informācija tiks papildinātas ar praktiskajiem metožu pielietošanas piemēriem datorprogrammā R.