Kursa mērķis ir padziļināt zināšanas par nozīmīgākajām mikropaleontoloģisko objektu grupām (akritarhiem, konodontiem, foraminīferām, diatomejām, sporām un putekšņiem u.c.), to daudzveidību, ekoloģiskajām prasībām un faciālo atkarību. Paredzēts nostiprināt iemaņas mikrofosīliju noteikšanā, apgūt iemaņas praktiskajā darbā ar mikrofosīlijām: griezumu paraugošanā, provju sagatavošanā, ķīmiskajā un mehāniskajā preparēšanā, mikroskopijā, paraugu fotografēšanā. Iespējams apgūt diatomeju, sporu un putekšņu reģistrācijas un iegūto datu matemātiskās (statistiskās) apstrādes metodes, tabulu un diagrammu sastādīšanas principus, iemācīties izvērtēt mikropaleontoloģisko analīžu rezultātā iegūtos datus, izmantojot tos nogulumu iedalīšanai, paleoģeogrāfisko un paleoekoloģisko apstākļu rekonstrukcijai.