E-kurss izstrādāts ar mērķi veidot izpratni par jēdzienu "atvērtā zinātne" (Open Science), kā arī veicināt tā atpazīstamību Latvijas zinātnes sabiedrībā. Atvērtās zinātnes principi iegūst arvien lielāku lomu zinātnes attīstības veicināšanai pasaulē. Kursā apkopoti materiāli par tematiem: atvērtā zinātne un tās nozīme pētniecībā, atvērtā piekļuve (Open Access), atvērtie pētnieciskie dati (Open Data), atvērtās zinātnes attīstību ietekmējošās politiskās nostādnes, atvērtās piekļuves informācijas pārvaldības līdzekļi, repozitoriji. Materiāli pieejami dažādos formātos: prezentācijas, video, tīmekļa vietnes, raksti, pārskati un vadlīnijas.


Mācību kurss ir izveidots pateicoties Latvijas Universitātes, Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Rīgas tehniskās universitātes kopprojektam "Open Science - the 21th century`s benefits for researchers". E-kursa materiālu sagatavošanā izmantoti informācijas resursi no FOSTER apmācību portāla. Projekta grupa aicina piedalīties konferencē "Open Science - the 21th century`s benefits for researchers" 2015.gada 20.oktobrī, kas būs lieliska iespēja, lai izzinātu un uzdotu jautājumus ekspertiem par atvērtiem pētniecības datiem (Open Research Data), atvērto piekļuvi (Open Access) un atverto zinātni (Open Science).

Papildus informācija:
OpenAIRE2020

Horizon 2020

Gita Rozenberga
Nacionālais atvērtās piekļuves informācijas un atbalsta dienests
e-pasts: gita.rozenberga@lu.lv

***

E-course has been created so that there would to get a full understanding of the term "Open Science" as well as to promote it`s recognition amongst the members of Latvian society of science. The principles of the open science are gaining a stronger role in science`s development facilitation in the world. The materials, that are used through the course are of such themes: open science and it`s importance in research, open access, open data, open science policies, the management tools of open access information, repositories. It is possible access the materials in various formats: presentations,videos, websites, written posts, statements and guidelines.


The course has been created thanks to cooperation of the University of Latvia, National Library of Latvia and Riga Technical University in the project "Open Science - the 21th century`s benefits for researchers". The e-course contains materials from the FOSTER e-learning platform. The project team invites researchers, PhD students and other interested persons to attend the conference "Open Science - the 21th century`s Benefits for Researchers" on October 20, 2015, which will be a great opportunity to explore and ask questions to experts about open research data, open access and open science.

More information:
OpenAIRE2020

Horizon 2020

Gita Rozenberga
National Open Access Desk
e-mail: gita.rozenberga@lu.lv